School

Team

Directie: Fernand Perree directeur Petra Bakker adjunct-directeur Andrea Peters adjunct-directeur Intern Begeleiders: Vivianne Crüts ib-er ASS Nicole Degens ib-er VSO Yvette Vievermanns ib-er SO Orthopedagogen: Jennifer Cools-van der Voort Ellen Derks Esther van Montfoort Administratie: Petra Amendolara Ankie Lambrichs Leerkrachten: Sanne Anneveldt Sanne Carlitz Nikkie Dacier Peter Dohmen Ellen Douven Kim Dykstra-Pieters Mariëlle Eijpe Dana Emmerink Monique Gante Franca Goossens-Kreijns Marco Hilgers Dana Houben Brigitte Huppertz Audrey Italiaander Wendy Jadoul-Külter Joris kerkhoffs Sandy Langeveld Roger Lubbers Frank Maas Claudia Mertens Nicole Ramaekers Melanie Senden-Offermans Esther Sleijpen Hely Starmans Fabiënne Steenbekkers Joke Theunissen Sally Vranken Talitha Wender Britt Wijsman Vakleerkrachten: Jan-Wouter Haveman vakleerkracht gymnastiek Anna Peelen vakleerkracht muziek Onderwijsondersteuners: Noami van Beers Maresha Bowler Jill Bruls Audrey Cortenraad Marlou Crombach Vanessa Dammers Jessica de la Haije Pascal Frolichs Philipp Gante Rhiannon Giesen-Ghijsen Dave Goffin Anita Gomez-Peters Jerry-Lee de Groot Mandy Heinen Renate Janssen Domenique Knubben Yoël Koedam Nicole van der Linden-Thalen Simone Maassen-Smits Mandy Machils Magda Moors-Defauwes Daryl Nauts Yvonne van Oijen Bridget van Os Nicole Penders Judith Pieters-Vluggen Claudia Putzo Joyce Renkens Justin Simonis Noël Smeets Anita Soons Janine van Spanje Sylvia Verboord-Princen Myrna Wismans Conciërge: Frank Pelen Ondersteunend Personeel: Irmgard Drooghaag Logopedisten: Jacqueline Henning  

Vrienden van de Catharinaschool

Sinds november 2017 is de Stichting ‘Vrienden van de Catharinaschool’ een feit. In een veranderend sociaal maatschappelijk landschap waarin we steeds meer naar een inclusieve samenleving gaan, vindt de Stichting dat iedereen mee mag en kan doen en zijn talenten moet kunnen ontwikkelen en inzetten. Dit is ook de doelstelling van de Catharinaschool. Als Stichting willen wij ons inzetten voor alle leerlingen van de Catharinaschool om de doelstelling van de school te ondersteunen. Onze missie is; alle leerlingen de mogelijkheid geven meer in contact te komen met de maatschappij. Ook willen we de school ondersteunen met contacten met het bedrijfsleven zodat het organiseren van stage- en werkervaringsplekken makkelijker wordt. Dit allemaal ten behoeve van een veilige en vertrouwde overgang van school naar een, zoveel mogelijk zelfstandig, leven. Sinds de start van de Stichting hebben we contacten gelegd met het bedrijfsleven door middel van een jaarlijks Charity Diner waarvoor we de deuren van de Catharinaschool open zetten voor genodigden en ze op deze manier laagdrempelig laten kennismaken met de leerlingen. De hiermee gegenereerde sponsorgelden hebben o.a. geleid tot de aanschaf van een 9 persoons schoolbus die enkel gebruikt wordt t.b.vg. de leerlingen. Voor de komende jaren hebben we de doelstelling en verantwoordelijkheid om in contact te blijven met de sponsoren en betrokkenen zodat we ons kunnen blijven inzetten voor het welzijn van de leerlingen van de Catharinaschool. Voor meer informatie; klik op een van onderstaande onderwerpen: Oprichtingsakte Statutenwijziging Beleidsplan Jaarverslag 2023 Jaarverslag 2022 Jaarverslag 2021

MR

Medezeggenschap Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). Deze wet bepaalt, dat alle scholen een medezeggenschapsraad moeten hebben. Ook bepaalt deze wet, dat besturen met meer dan twee scholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad dienen in te richten. Daarnaast benoemt de WMS de rechten van de medezeggenschap, te weten: overlegrecht, informatierecht, instemmings-en adviesrecht. Het instemmingsrecht heeft veelal betrekking op zaken die het personeel betreffen, het adviesrecht gaat meer over zaken die de organisatie aangaan. Ten slotte geeft de WMS handreikingen voor verkiezingen, de werkwijze van de raad, de wijze waarop geschillen aanhangig gemaakt kunnen worden en benoemt de wet de verplichting van de MR om jaarlijks een activiteiten- of jaarplan en een jaarverslag te maken. Medezeggenschapsraad In een MR behoren personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd te zijn. In het VO moeten ook de leerlingen participeren in de medezeggenschap. Samen kijken zij naar het beleid, dat door de school wordt uitgezet, bespreken dit met het bevoegd gezag (meestal de directeur) en geven gevraagd en/of ongevraagd hun mening hierover. In het medezeggenschapstatuut wordt de wijze waarop binnen de organisatie vorm gegeven wordt aan de medezeggenschap door bevoegd gezag en raad vastgelegd. Haar eigen werkwijze benoemt de MR in haar huishoudelijk reglement.   Wil je als medezeggenschap daadwerkelijk “mee kunnen zeggen” is de relatie tussen “bevoegd gezag” en medezeggenschap van immens belang. Samen iets bereiken, samen staan voor de organisatie, de mensen die erin werken en de leerlingen, die er leren kan alleen op basis van een goede verhouding met een luisterend, geïnteresseerd, maar kritisch oor voor elkaars opvattingen en uitgangspunten en met respect voor de rol die eenieder in het geheel inneemt.   De MR van de Catharinaschool bestaat uit: Nicole van den Ham (o) -  voorzitter MR Susan Kuipers- Schreurs (o) Anouk Winthagen (o) Monique Gante (p) -  secretaris MR Hely Starmans (p) Daryl Nauts (p)

AVG/Privacy

Privacy beleid Op SO/VSO Catharina wordt privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, verwerkt. In een aantal gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor SO/VSO Catharina  een belangrijkuitgangspunt. SO/VSO Catharina zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacy beleid en conform de geldende privacywetgeving. Hieronder hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden; u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist; uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn; wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken; uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;   Gebruik van persoonsgegevens Indien uw kind is aangemeld als leerling bij ons kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken: Naam, adres, geboortedatum, geslacht en nationaliteit; Leerling nummer; Contactgegevens ouders of gezag; Nationaliteit; Gezondheidsgegevens op eigen verzoek; Godsdienstgegevens op eigen verzoek; Studievoortgang; Groepsindeling en organisatie van het onderwijs; Financiële gegevens (bijdragen of vergoedingen); Pasfoto voor identificatiedoeleinden; Leerkracht, intern begeleider; BSN, ond. nr, PGN Keten ID (ECK-ID) Medische gegevens, voor zover dit bijdraagt aan het bieden van goed onderwijs. Verblijfsstatus   Van ouder(s)/verzorger(s) verwerken wij daarbij: Naam, adres, woonplaats Geboortedatum Burgerlijke staat (Mobiele) telefoonnummer Gegevens omtrent de herkomst van ouders in verband met besluit bijzondere bekostiging (opgave is vrijwillig). Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uzelf, zodra u zich bij onze organisatie kenbaar maakt. Wij ontvangen pas persoonsgegevens van bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties indien u hen daartoe toestemming heeft gegeven.